Doel

DOEL

De “Basenji Club Nederland”, afgekort: BCN, werd opgericht in 1999. In 2019 is het 20-jarig bestaan gevierd door het organiseren van een familiedag op de Kampioensclubmatch te Culemborg.


Doelstelling van de BCN.

In de statuten van de vereniging staat dat de vereniging ten doel heeft:

 • De instandhouding en verbetering van het ras “Basenji”
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Basenji's in Nederland en België.
 • De BCN is een vereniging en heeft dus leden. Samen met deze leden probeert de BCN aan bovengenoemde doelstellingen te voldoen door het organiseren van activiteiten als:
  • het houden van vergaderingen (alleen toegankelijk voor leden)
  • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie
  • het organiseren van exposities zoals gewone of kampioenschaps-clubmatches
  • het organiseren van activiteiten als wandelingen
  • het deelnemen bij landelijke evenementen-/informatiedagen waarop geïnteresseerden kunnen kennismaken met het ras
  • het uitgeven van een clubblad dat momenteel 2 x per jaar verschijnt en waarin de leden en abonnees op de hoogte worden gehouden van al bovenstaande activiteiten.
  • het geven van voorlichting over het houden, fokken, herplaatsen en opvoeden van Basenji's aan geïnteresseerden via telefoon en internet
 • Instandhouding en verbetering en bevorderen gezondheid van het ras.
 • Voor het in stand houden van het ras moeten er fokkers zijn die pups fokken. Om voor verbetering van het ras en de gezondheid te zorgen moeten deze fokkers zorgen dat hun pups aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen worden in gezamenlijk overleg tussen fokkers en bestuur vastgelegd. Daartoe doet de BCN het volgende:
  • (digitale) bijeenkomsten organiseren met fokkers en geïnteresseerden
  • het monitoren van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen tot uitvoering bij (nieuwe) ontwikkelingen
  • het controleren van uitslagen van onderzoeken (bij dekaangiften) van tot het ras Basenji behorende honden op de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen en van de mogelijkheid van het doorgeven van die aanleg daarvoor aan nakomelingen. 


Lidmaatschap

Om lid van de BCN te worden moet men:

 • minimaal 18 jaar zijn
 • een lidmaatschapsformulier invullen
 • naam en adres van een aspirant lid worden vervolgens gepubliceerd in het clubblad, waarna de leden de mogelijkheid hebben binnen een periode van 2 weken eventueel bezwaar tegen een aspirant lid aan te tekenen
 • indien binnen de vastgestelde periode na publicatie geen bezwaar is aangetekend en nadat de verschuldigde contributie is voldaan, wordt het aspirant-lid officieel lid van de vereniging met alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten, zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.